กคช. มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ปี 2562

0
1140

การเคหะแห่งชาติมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเผยแผนปี 2562 พุ่งเป้า 4 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน โครงการตลาดเคหะประชารัฐ โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการสานสัมพันธ์นำสู่สุขภาวะชุมชนที่ดี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติประจำปี 2562 ว่าการเคหะแห่งชาติมีเป้าหมายจะดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน จำนวน 136 ชุมชน โดยจัดฝึกอบรมอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการออม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  โครงการตลาดเคหะประชารัฐ จะพัฒนาศักยภาพตลาดเคหะประชารัฐอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 ที่มีอยู่เดิมจำนวน 4 ตลาด คือ ตลาดเคหะประชารัฐ “ชวนเดินเพลินใจ” บวร – ร่มเกล้า ตลาดเคหะประชารัฐ “ชุมชนสุขใจ” พหลโยธิน 44 และนนทบุรี (วัดกู้ 2) ตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลีโดยในปี 2562 จะขยายผลเพิ่มเติมอีก
4 ตลาด คือ ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ (เกรียงไกร –ร่มเกล้า) จ.กรุงเทพฯ ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ พัทยา (เทพประสิทธิ์) จ.ชลบุรี ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ (โคราช) จ.นครราชสีมา และตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ (บ้านเอื้ออาทรหัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้ชุมชนมีการคัดแยกลดการใช้ถุงพลาสติก และใช้ประโยชน์จากขยะ โดยจะนำร่อง 4 โครงการ คือ บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1
บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) บ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) และบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง 1และโครงการสานสัมพันธ์นำสู่สุขภาวะชุมชนที่ดี จะจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลตรวจสุขภาพผู้อยู่อาศัยในชุมชน
มีเป้าหมายนำร่อง 4 โครงการ คือ เคหะชุมชนร่มเกล้า บ้านเอื้ออาทรรัตนธิเบศร์ (ท่าอิฐ) บ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 10/2) และเคหะชุมชนบ่อนไก่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้ออกกำลังกาย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายติดตั้งภายในชุมชน ทั้งนี้ในปี 2562 การเคหะแห่งชาติจะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ 5 หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)