กคช.มอบโอนสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้อฯ ระยอง (บ้านฉาง 3) ให้เทศบาลตำบลพลาดูแล

0
1458

การเคหะแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลพลาจัดพิธีลงนามมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (บ้านฉาง 3) โดยมี นางลาวัณย์ อ่างแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบ และนายสมพร เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (บ้านฉาง 3) มีหน่วยอาศัยทั้งหมด 665 หน่วย ส่งมอบอาคารให้กับลูกค้าตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งการมอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการของโครงการดังกล่าว เพื่อให้เทศบาลตำบลพลาเป็นผู้เข้ามาดูแลและพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สุขกับผู้อยู่อาศัย ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป