กคช.มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุใน จ.นครราชสีมา

0
1937

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 หลัง โดยมี นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ตัวแทนจากหน่วยงานในพื้นที่ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขในชุมชนเดิมได้อย่างยั่งยืนต่อไป