กคช.มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง

0
1304

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยตัวแทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

     

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและยากไร้ ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดทำที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง การเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง องค์การบริหารส่วนตำบล    ท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม จำนวน 14 ราย โดยการเคหะแห่งชาติได้ดำเนินงานปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการสนับสนุนให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย