กคช. ผนึก กอช. มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่ซื้อโครงกำรที่อยู่อำศัยของ กคช.

0
1120

การเคหะแห่งชาติมอบสิทธิประโยชน์ลดอัตราค่าเช่า/เช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกกองทุนการออม แห่งชาติ ในขณะที่กองทุนการออมแห่งชาติเชิญชวนลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมวางแผนออมเงินใช้ในยามเกษียณ

ดร.ธัชพล กำญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ลงนามในบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมความร่วมมือการออม  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงข้อมูล และบริการของกองทุนการออมแห่งชาติมากขึ้น และในฐานะที่การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้การสนับสนุนความ ร่วมมือดังกล่าว โดยจะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติที่เป็นลูกค้าเช่า/เช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติด้วยการมอบส่วนลดอัตราค่าเช่า/เช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติร้อยละ  5

สำหรับโครงการที่เข้าร่วม 337 โครงการ และผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  และต้องออมเงินสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การทำสัญญาเช่า/เช่าซื้อของการ เคหะแห่งชาติ

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติด าเนินกิจกรรมที่สอดรับกับแผนการสร้างวินัย ทางการออมและการวางแผนทางการเงินขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชนที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยจัดให้มีการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เกษียณสุขสร้างเองได้” กับกองทุนการออมแห่งชาติ ในรูปแบบ Train the Trainer ให้กับผู้แทน ฝ่ายบริหารงานชุมชน 1-4 ของการเคหะแห่งชาติ ให้เป็นผู้น าที่มีจิตมุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้และสิทธิประโยชน์ใน การออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้แล้วสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินได้ อย่างเหมาะสม โดยก าหนดรูปแบบการสร้างเครือข่ายหัวหน้าทีม มุ่งเน้นให้วางแผนทางการเงิน การออมเงิน การเป็นหนี้อย่าง เป็นสุข อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ ความเป็นอยู่ของครอบครัว สังคม ชุมชน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ขอเชิญชวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการบ านาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้หลังอายุ60 ปีโดยสามารถสมัครสมาชิก และรับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 4 ต่อ ดังนี้

ต่อที่ 1  ได้รับเงินสมทบในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิก ได้แก่ช่วงอายุ15 – 30 ปีรัฐสมทบให้50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท ช่วงอายุ30 – 50 ปีรัฐสมทบให้80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท และช่วงอายุ50 – 60 ปีรัฐสมทบให้100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท

ต่อที่ 2 ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบที่น าไปลงทุน ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจ านวนเงินออมสะสม และ ต่อที่4 สิทธิประโยชน์ส่วนลดส าหรับค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อตามสัญญารายเดือนในโครงการของการเคหะแห่งชาติโดยผู้ที่
จะสมัครสมาชิก กอช. มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปีเป็นแรงงานนอกระบบ ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3, ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และไม่
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อาทินักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันหลังเกษียณ เมื่ออายุ60 ปีเป็นรายเดือนและสร้างความมั่นคงทางการเงินในชีวิต

ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือที่ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม ทั่วประเทศ รวมทั้งส านักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000