กคช. ผนึก กฟภ. ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ฯ 

0
358

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงโครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชีวิน พัฒนคูหะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการนำพลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติมีโครงการที่อยู่อาศัยในความดูแลประมาณ 680 ชุมชน มีผู้อยู่อาศัยกว่า 2 ล้านคน ส่งผลให้ปริมาณของการใช้พลังงานไฟฟ้ามีค่อนข้างสูง การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศจึงให้บูรณาการความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อทดลองการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ในเบื้องต้นการเคหะแห่งชาติจะติดตั้ง Solar Rooftop ในโครงการที่อยู่อาศัย รวมทั้งบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่โครงการของการเคหะแห่งชาติผ่านโครงการ PEA Solar Hero Application และ PEA Digital Platform อื่นๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือเป็นโอกาสอันดีที่การเคหะแห่งชาติ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป