กคช. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

0
315

กคช. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6 ราย สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้


นางพัชรี อาระยะกุล ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5 -18 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ โดยผู้สมัครจะต้องนำเสนอด้วยตนเอง (ห้ามใช้วีดิทัศน์ เวลาไม่เกิน 15 นาที โดยกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ นายเบญจพล นาคประเสริฐ นายสัญญา หวะสุวรรณ นายวิญญา สิงห์อินทร์ และนายนพดล ว่องเวียงจันทร์
ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากตรวจพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อมูลที่ให้ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นเท็จ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติและตัดสิทธิการเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ