กคช.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ต่อต้านการรับสินบน

0
1321

การเคหะแห่งชาติจัดพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายป้องกันและต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว พร้อมมอบนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส โดยมี ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ และอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้กำหนดให้ปี 2562 เป็น ปีแห่งการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ภายใต้นโยบาย No Gift Policy เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ การเคหะแห่งชาติจึงจัดพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนโยบายป้องกันและต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้มีความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการประพฤติผิดโดยมิชอบ การเคหะแห่งชาติจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนไว้ โดยมีสาระสำคัญ เช่น ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติทุกระดับต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และพึงยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยให้คำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของการเคหะแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การเคหะแห่งชาติ หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด รวมทั้งจะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้สัญญาว่าจะทำให้ หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักของการเคหะแห่งชาติต้องสูญเสียไป เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงพิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการเคหะแห่งชาติ พร้อมประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบเกียรติบัตรให้กับทุกฝ่าย/สำนัก/คณะ/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในองค์กรที่เข้าร่วมประกาศนโยบายในครั้งนี้อีกด้วย