กคช. ต่อยอดโครงการประกวดชุมชนสดใสฯ ผลักชุมชนพี่สอนชุมชนน้องให้ยั่งยืน

0
1052

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562 (โครงการพี่เลี้ยง) มีชุมชนตบเท้าเข้ารับรางวัล 16 ชุมชน รวมมูลค่ากว่า 420,000 บาท มุ่งเน้นด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการชุมขนน้อง ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้นการเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ด้วยการรณรงค์ให้ชาวชุมชนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดให้มีการประกวดชุมชนดีเด่นภายใต้โครงการ “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ในรูปแบบโครงการพี่เลี้ยง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562 (โครงการพี่เลี้ยง) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี สำหรับในปีนี้ ได้ต่อยอดจากปีก่อนๆ โดยคัดเลือกชุมชนที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดปีที่ผ่านมา เข้ามาเป็นชุมชนพี่หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนน้องที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล โดยชุมชนพี่จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนน้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมนำไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดความรู้ใหม่ๆ จนเกิดนวัตกรรมรวมทั้งพัฒนามาตรฐานชุมชนให้สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชาวชุมชนสำนึกรักในชุมชนของตน สร้างความเข้มแข็ง ทำให้ชาวชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เกณฑ์การตัดสินได้พิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนน้อง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนพี่และชุมชนน้อง การถ่ายทอดความรู้จากชุมชนพี่สู่ชุมชนน้อง และผลลัพธ์ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการชุมขนน้อง และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
สำหรับผู้ชนะเลิศชุมชนน้อง จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศชุมชนน้อง จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และรางวัลชมเชยชุมชนน้อง จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท ซึ่งชุมชนที่เข้ารอบและรับรางวัล มีจำนวน 16 ชุมชน ได้แก่ ประเภทอาคารแนวสูง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรนครปฐม (พุทธมณฑล สาย 5) และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ และบ้านเอื้ออาทรปทุมธานีสี่แยกปทุมวิไล (บ้านฉาง) ประเภทอาคารแนวราบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนลำปาง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรขอนแก่น (บ้านเป็ด 1) และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) และบ้านเอื้ออาทรระยอง (ตะพง) สำหรับชุมชนพี่ จำนวน 8 ชุมชน จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท ทุกประเภท ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 บ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) บ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) เคหะชุมชนขอนแก่น บ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) และบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวต่อว่า ผมไม่ต้องการให้มองในเรื่องเงินรางวัลเป็นเรื่องใหญ่ เพราะผลลัพธ์ที่ได้ มีค่ามากกว่าเงินรางวัลมากมาย จะเห็นได้จากหลายๆ ชุมชน ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผู้นำที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาชุมชน ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สมาชิกในชุมชนสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ระเบียบการอยู่อาศัยเดียวกัน ทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ตลอดจนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุด