กคช. ตั้งเป้ารับรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2561 ในโครงการตลาดเคหะประชารัฐ

0
458

 การเคหะแห่งชาติเดินหน้าขยายตลาดเคหะประชารัฐไปสู่ภูมิภาคกว่า 93 ตลาด รวม 9,900 แผงร้านค้า ในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน 1,800 – 2,000 ล้านบาท พร้อมส่งเข้าประกวดรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปีบัญชี 2561

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการตลาดเคหะประชารัฐของการเคหะแห่งชาติ ดำเนินนโยบายภายใต้โครงการตลาดประชารัฐของกระทรวงมหาดไทย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับประชาชนและภาคีเครือข่าย พร้อมการพัฒนาเชิงบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านมิติของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไทยแลนด์ 4.0 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสนองตอบวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล และเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพันธกิจของการเคหะแห่งชาติที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สร้างสรรค์สังคมโดยรวมให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้เปิดตลาดเคหะประชารัฐ 3 ประเภท ใน 4 มุมเมือง ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐ “ชวนเดินเพลินใจ” บวร – ร่มเกล้า ตลาดเคหะประชารัฐ “ชุมชนสุขใจ” พหลโยธิน 44 และนนทบุรี (วัดกู้ 2) รวมถึงตลาดเคหะประชารัฐ “พลาซ่า” เยส บางพลี โดยในปี 2561 การเคหะแห่งชาติเตรียมเดินหน้าขยายตลาดเคหะประชารัฐไปสู่ภูมิภาคต่างๆ กว่า 93 ตลาด รวม 9,900 แผงร้านค้า ในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้น เกิดเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 1,800 – 2,000 ล้านบาท พร้อมผลักดันโครงการตลาดเคหะประชารัฐเข้าประกวดรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและภาคีอื่น ประสิทธิภาพการดำเนินการ และความยั่งยืนของโครงการ ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติมุ่งหวังให้ตลาดเคหะประชารัฐเป็นศูนย์กลางพัฒนาชุมชนและเป็นต้นแบบการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งดำเนินรอยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง