กคช.จับมือ CAT ลงนามพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ

0
907

          

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home)  โดยมี ดร.ธัชพล  กาญจนกูล
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกัน เพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ ทั้งยังเป็นการสนองตอบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งจะจัดทำโครงการนำร่องในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G ให้เป็น Smart City โดยเฉพาะด้าน Smart Security ด้าน Smart Environment และ ด้าน Smart Management ทั้งนี้ พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561