กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่

0
485

ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (10)

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาวะองค์รวมที่ดี ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา มีการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพเป็นวิถีของชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในชุมชน ใน 52 พื้นที่เป้าหมาย

ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (2)

ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (1)          ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (3)

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชน การเคหะแห่งชาติ ได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ชุมชนของการเคหะแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 2553 – 2554 และ ปี 2555 – 2559 รวมทั้งสิ้น 52 พื้นที่ โดยในปี 2560 – 2561 ได้ขับเคลื่อนโครงการใน 52 พื้นที่ ได้แก่ โครงการเดิม 32 พื้นที่ และ โครงการใหม่อีก 20 พื้นที่ ครอบคลุมประเภทอาคารแนวราบ อาคารชุด ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคโดยกำหนดเป้าหมายหลักของการดำเนินโครงการฯ 6 หมวดด้วยกันคือ 1. โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย : ส่งเสริมให้เกิดการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมทางกาย 2. โครงการโภชนาการ : เสริมสร้างเกิดการเรียนรู้ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ 3. โครงการบริการสุขภาพ : ส่งเสริมให้มีพื้นที่สำหรับการให้บริการสุขภาพ การตรวจวัดสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4. โครงการสุขภาพจิต : สร้างเสริมให้เกิดความนิยมในการพักผ่อนหย่อนใจ การสันทนาการ และการนันทนาการ การพบปะกับสมาชิกในชุมชนด้วยมิตรภาพ ก่อให้เกิดเครือข่ายสังคม เพื่อการพัฒนากิจกรรมเพื่อสุขภาพ 5. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน : เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการอยู่อาศัย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี และ 6. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชน : เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถพัฒนาชุมชน เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเครือข่าย

ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (4)

ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (5)          ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (6)

ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (7)

ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (8)          ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (9)

ลำดับที่ 45 กคช. จับมือ สสส. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนใน 52 พื้นที่ (11)

สำหรับกิจกรรมที่สนับสนุนโครงการฯ ทั้ง 6 หมวด ได้แก่ การจัดพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมทางกาย เช่น ลานสุขภาพ ห้องฟิตเนส สนามเปตอง สนามฟุตซอล สนามแบตบินตัน ฯลฯ จัดให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจัดร้านค้าจำหน่ายอาหารปลอดสารพิษพร้อมบริโภค จัดตั้งศูนย์สาธิตการทำอาหารปลอดสารพิษ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพ จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ จัดให้มีพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือ จัดอบรมให้รู้สุขภาพดี ด้วยวิถีสุขภาพ จัดให้มีสวนพฤกษศาสตร์ที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับการเดิน จัดให้มีลานแสดง ลานเต้นรำ พื้นที่เอนกประสงค์ สำหรับการพบปะในชุมชน การบริการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน จัดอบรมเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ และรายได้ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการในชุมชน ให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้อยู่อาศัยในชุมชน ให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ปัจจุบัน