กคช. จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

0
239

นายระวิน สุพพัตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงห้วยขวาง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ บริเวณใต้อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ และเจ้าหน้าที่บริษัทบริหารจัดการชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ รวมทั้งได้ฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟและดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย