กคช. จัดประชุมปฐมนิเทศผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลต 18 – 22 พร้อมจับสลากห้องพักอาศัยแปลง G

0
1209

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยและจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1 อาคารแปลง G โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยเคหะชุมชนดินแดง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงภายใต้นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18-22 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2561 และสามารถบรรจุชาวชุมชนเข้าอยู่อาศัยได้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยและจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1 อาคารแปลง G  เพื่อให้ชาวชุมชนมีความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอยู่อาศัยบนอาคารสูงตามหลักมาตรฐานสากลโดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน และรายละเอียดแผนดำเนินการขนย้ายให้กับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ 18 – 22 ซึ่งเมื่อวันที่ 5เมษายน2561 การเคหะแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 อาคารแปลง G  ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการได้สิทธิเช่า และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดงเรียบร้อยแล้วซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาจำนวน 236รายประกอบด้วย ผู้จับสลากอาคารใหม่แปลง G จำนวน 233 ราย และครอบครัวขยาย 3 ราย นอกจากนี้          ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ขอรับเงินชดเชย จำนวน 400,000 บาท มีทั้งหมด 45 ราย

     

สำหรับขั้นตอนการจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก ลงทะเบียนตามกลุ่มแฟลตที่ 18 – 22 กลุ่มผู้สูงอายุ และยื่นความประสงค์จับสลากแบบกลุ่มขั้นตอนที่สอง ผู้ได้สิทธิฟังคำชี้แจงขั้นตอนการจับสลากขั้นตอนที่สาม ผู้ได้สิทธิที่ต้องการจับสลากแบบกลุ่มยื่นความจำนงขอจับรายกลุ่ม ขั้นตอนที่สี่ แต่งตั้งผู้แทนแฟลตละ 3 คนขั้นตอนที่ห้า ผู้แทนแฟลตจับสลากเลือกลำดับที่1 – 5 เพื่อจับสลากเลือกห้องขั้นตอนที่หก ผู้อยู่อาศัยจับสลากเลือกลำดับที่ของแต่ละแฟลต (18-22) ลำดับที่ 1 – 56ขั้นตอนที่เจ็ด ผู้แทนแฟลตที่ 18-22 ตรวจสอบสลากหมายเลขบ้านเลขที่ 27/33- 27/334 และนำลงในกล่องจับสลาก ขั้นตอนที่แปด แฟลตที่ได้หมายเลข 1 จับสลาก ตามลำดับ 1 – 56ขั้นตอนที่เก้า เจ้าหน้าที่ทำการลงบันทึกหมายเลขห้องที่ผู้ได้สิทธิจับสลากได้ลงในผังอาคารและขั้นตอนสุดท้าย กรณีผู้ได้สิทธิได้จับสลากเลือกห้องแล้ว แต่มีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนห้องกับรายอื่น สามารถยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ ณจุดรับแลกเปลี่ยนห้องโดยได้กำหนดระยะเวลาในการขนย้าย 30 วันตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2561