กคช.จัดทอดกฐินสามัคคีปี 2561ที่วัดภูมิพาราราม จ.เชียงราย

0
1771

     

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี การเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานผ้าไตรกฐิน โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี และทำนุบำรุงพุทธศาสนา ณ วัดภูมิพาราราม ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2541 และได้รับการประทานชื่อวัดจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งการทอดกฐินสามัคคีสามัคคี ในครั้งนี้มียอดทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งสิ้น 2,000,059 บาท โดยจะนำไปสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและบำรุงศาสนสถานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป