กคช.จัดงานมหกรรมแรงงานตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี

0
699

การเคหะแห่งชาติจัดงานมหกรรมแรงงานตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้เข้าถึงสินค้าราคาย่อมเยา รวมถึงเป็นการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ณ บริเวณลานจอดรถ ตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้สนองนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง และต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล การเคหะแห่งชาติจึงได้ยกระดับการพัฒนาตลาดชุมชนของการเคหะแห่งชาติสู่ตลาดเคหะประชารัฐ ซึ่งเป็นตลาดประเภทที่ 10 ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค 90 ตลาด มีแผงร้านค้ากว่า 7,200 แผง โดยได้แบ่งประเภทของตลาดเคหะประชารัฐออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ บวร (ร่มเกล้า) ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ ตลาดนนทบุรี (วัดกู้ 2) และตลาดพหลโยธิน กม. 44 รวมถึงตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งแต่ละตลาดมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตลาดมาตรฐานที่กระทรวงมหาดไทยครบทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านสุขลักษณะทั่วไป ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้านการจัดการขยะ มูลฝอย ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านผู้จำหน่ายสินค้า และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ

โดย การเคหะแห่งชาติ ได้จัดงานมหกรรมแรงงานตลาดเคหะประชารัฐขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการตลาดเคหะประชารัฐ ที่ต้องการสร้างโอกาส ยกระดับรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้มีพื้นที่การค้าเพิ่มขึ้น ต่อยอดพื้นที่ตลาดเดิม และขยายผลในตลาดใหม่ให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้เข้าถึงสินค้าราคาเยาย่อมจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวัน และเป็นสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงเป็นการพักผ่อน ร่วมกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคีให้กับชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยได้เข้าถึงแหล่งงาน รวมถึงที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติอีกด้วย

     

สำหรับงานมหกรรมแรงงานตลาดเคหะประชารัฐมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจาก “ธงฟ้า ประชารัฐ” กระทรวงพาณิชย์, มหกรรมขายบ้าน “การเคหะแห่งชาติ”, สินค้าโครงการ “ทอฝัน By พม., สินค้าจากพัฒนาชุมชน อำเภอบางเสาธง กระทรวงมหาดไทย, การบริการตัดผมฟรี, ตลาดนัดแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน, สาธิตการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM), ฝึกสอนอาชีพ รวมถึงยังมีการประกวดการแต่งกาย ชุดไทยในหัวข้อ “สวยงามตามแบบไทย”