กคช. จัดกิจกรรมครบรอบ 46 ปี “NHA’s PPP”

0
974

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ภายใต้หัวข้อ “โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของการเคหะแห่งชาติ” โดย พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน” และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมการเสวนา “นโยบายและการขับเคลื่อน โครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำของประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในชีวิต ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสานพลังประชารัฐสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการเคหะแห่งชาติได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก ร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Joint Investment) รูปแบบที่สอง ร่วมดำเนินกิจการกับภาคเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ (Joint Operation) และรูปแบบที่สาม ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน (Joint Support) ตามข้อบังคับและระเบียบของการเคหะแห่งชาติ ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาโครงการเคหะประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของสถาบันการเงินในการสนับสนุนสินเชื่อของผู้ประกอบการ (Pre Finance) และสินเชื่อรายย่อยของผู้บริโภค (Post Finance) ซึ่งผู้ประกอบการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นกลไกหลักและแรงผลักร่วมของการเสริมสมรรถนะในการสร้างความสำเร็จของโครงการเคหะประชารัฐ รวมถึงการร่วมมือเชิงบูรณาการที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม
การเคหะแห่งชาติได้ทำบันทึกความร่วมมือการร่วมดำเนินกิจการโดยวิธีการสนับสนุนโครงการภาคเอกชน กับสถาบันการเงิน ในส่วนของการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน (Joint Support) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการในด้านการเข้าร่วมทุนกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน รวมถึงการบูรณาการที่อยู่อาศัยตามยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันจากทุกภาคส่วน
ในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 46 ปี การเคหะแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี การเคหะแห่งชาติ หัวข้อ NHA’s PPP เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานของการเคหะแห่งชาติต่อสาธารณชน แสดงบทบาทของการเคหะแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnerships : PPP) และสร้างเครือข่ายระหว่างการเคหะแห่งชาติ/หน่วยงานภาครัฐ กับภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา มูลนิธิและสมาคม ประมาณ 400 คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ภาคเช้า การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน” โดย พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเสวนาหัวข้อ“นโยบายและการขับเคลื่อนโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน” โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางวชิรญา เพิ่มภูศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนายโชคชัย ปัญญายงค์รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนภาคบ่ายมีการเสวนาหัวข้อ “PPP Success Story” โดย นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร (Chief Enterprise Business Officer: CEBO) อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์